Η Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Η Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

BARTOLOMEOS
KONSTANTİNOPOLİS
VE YENİ ROMA
BAŞPİSKOPOSU
VE EKÜMENİK PATRİK

1991-

Ekümenik Patrikhane, Ortodoks dünyasının birinci dini merkezidir. Tarihi İsa Mesih'in Havarileri tarafından kurulan ilk hristiyan cemaatlerine dayanmaktadır. Tarihe göre Birinci Havari olan Andreas, İncili Orta Asya, Kara Deniz, Trakya ve Ahaia  bölgelerinde yaydı ve bu bölgede şehit oldu. İ.S. 36 yıllarında Havari Andreas yerel kiliseyi Bosphorus sahillerindeki o zaman Bizans denilen, daha sonra Konstantinopolis ve bugünki İstanbul'da kurdu. Havari Andreas, Ekümenik Patrikhanenin Koruyucusudur ve 30 Kasım'da anılmaktadır. Aynı günde Patrikhanenin "Taht Kuruluş Bayramı" kutlanır.

Patriğin Ekümenik sıfatı, İsa Mesih'ten sonra 6. yüzyıla dayanmaktadır. Bu imtiyaz, tarih içerisinde, Konstantinopolis (İstanbul) Başepiskoposuna aittir. Ekümenik Patrik Bartolomeos, İstanbul-Yeni Roma Başepiskoposu olarak, Ortodoks Kilisesi içinde ve bütün dünyada birinci tahta sahip olmaktadır. Bu sıfatla ve aynı zamanda kardeşlik ve ruh bağlantısı içinde diğer Ortodoks Ruhani Liderlerinin yaptığı toplantılarda başkanlık etmektedir. Bunlar tarihi Patrikhaneler olan İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patrikleri yanı sıra yeni Patrikhaneler olan Moskova, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan Patrikleri ile Bağımsız Ortodoks Kiliseleri olan Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Arnavutluk, Çek, Slovakya, Finlanda ve Estonya' nın Ruhani Liderleridir. Patriğin tarihi ve dini mesuliyeti altında olan bu bağımsız kiliselerin arasındaki ilişkileri inisyatif ve koordine etmek Patriğin vazifeleri arasındadır. Bunlara, Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya'da çok sayıdaki Başepiskoposlar ve Mitropolitler de dahildir. Buna ilaveten dinler arası diyaloğu geliştirmek, Panortodoks konferansları veya buluşmaları düzenlemek de kendi sorumlulukları içindedir. Ortodoks Kilisesinin bütünlüğünü toplu olarak korumak hizmetini yürütür, aynı zamanda değinme noktası olarak birinci sestir. Ekümenik Patrik devlet ve milli sınırları aşarak bütün dünyada bulunan 300 milyon Ortodoks Hristiyanın Ruhani Lideridir.

Patrik Hazretleri Bartolomeos, 1940 senesinde İmroz (Gökçeada) adasında doğdu ve dünyevi adı Dimitris Arhondonis'tir. Eylül 1991 senesinde İstanbul-Yeni Roma Başepiskoposu, ve Ekümenik Patriği seçildi. Patrik Hazretleri 2000 senelik Ortodoks tarihinin içinde ve Havari Andreas'ın kurduğu Kilise'de, 270.  Başepiskopostur.

Patrik Hazretleri'nin gerek şahsi tecrübe, gerek dini eğitimi kendisine, ekümenik ilişkiler ve çevre ile ilgili problemlere ilişkin eşsiz bir potansiyel kazandırmaktadır. Patrik Hazretleri yorulmadan, Hristiyan Kiliseleri arasında kardeşlik ve uzlaşma hedefi ile sürekli çalışmalarda bulunmaktadır. Aynı zamanda çevre sahasında yapmış olduğu çalışmalar ile dünya çapında şöhret kazanmış, çevre duyarlılığının artması için katkıda bulunmuştur.

Yaptığı çalışmalarla Katolik ve İngiliz Kiliseleri ile uzlaşma içinde olup aynı zamanda diğer dini Ruhani Liderlerle teolojik diyaloglar ve kişisel temaslarla müşterek problemlerin göğüslenmesine yardım etmektedir. Dünya Kiliseler Birliği (World Council of Churches) ile yakın temasta olup bu birliğin Merkez Komitesi'nde ve İcra Kurulunda hizmet etmiştir. Ayrıca, Faith and Order (İnanç ve Düzen) Komitesinde de yer almιştır. Şahsi teşebbüsleriyle, Müslüman ve Musevi Ruhani Liderleri ile beynelmilel ölçüde temaslar içinde olup bütün dünyada barışın, karşılıklı anlayışın ve dini özgürlüklerin pekinleşmesi amacı ile katkılarını sunmaktadır. Bundan dolayı faal bir şekilde ve bütün dünyada dinler arası diyalogları desteklemektedir. Katkıları ile tarihi Bağımsız Arnavut Ortodoks Kilisesi'nin ve Özerk Ortodoks Estonya Kilisesi'nin kurulmasına yardım etmiştir. Ruhi ve manevi destekleri ile eski Sovyet döneminden çıkan ve senelerce dini baskılar içinde yaşamış birçok geleneksel  Ortodoks Kiliselerine de yardımda bulunmuştur. 

Ekümenik Patrik Bartolomeos Türk vatandaşı olarak, birinci ve ikinci derece okul tahsilini Gökçeada ve İstanbul'da almıştır. Üniversite tahsilini Heybeliada Ruhban Okulu'nda aldıktan sonra doktora eğitimlerini Roma Gregorian Üniversitesi'ndeki Papalık Şarki Bilimsel İnceleme Enstitüsü'nde, İsviçre'nin Ekümenik Bosey Enstitüsü'nde ve Münih Üniversitesi'nde yapmıştır. Doktora çalışması Kilise Hukuku sahasındadır. Patrik Hazretleri ayrıca Doğu Kiliseleri'nin Kilise Hukuku Birliği'nin kurucu üyelerindendir. 1961 senesinde diakoz ve 1969 senesinde papaz olarak atandı. 1968 den 1972 senelerine kadar Heybeliada Ruhban Okulu'nda yardımcı müdür ve 1990 senesine kadar selefi ve rahmetli Patrik Dimitrios'un Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır. 1973 senesinde Filadelfia (Alaşehir) ve 1990 senesinde Halkedon (Kadıköy) Metropoliti olarak seçilmiştir.

Ekümenik Patrik Bartolomeos, önde gelen birçok Üniversite tarafından fahri doktora verilmiştir. Bunlar arasında,  Atina, Selanik, Patra ve Yanya Üniversiteleri, Amerika'da Georgetown ve Yale, Avustralya'da Flinders ve Filipindeki Manila Üniversiteleri ile yine Londra, Edinburg, Lüven, Moskova, Bolonya ve Bükreş Üniversiteleri sayılabilir. Yunanca, Türkçe, İtalyanca, Almanca, ve İngilizce konuşmakta, eski yunancayı ve latin dillerinide ise iyi bir şekilde kullanmaktadır.

Ekümenik Patriğin, Ortodoks Hristiyan dünyasındaki birinci ruhani liderliği ve beynelmilel kişiliği gittikçe güçlenmektedir. Kendisi, ırkçılığa ve fanatizme karşı birçok uluslararası barış konferansının düzenlenmesinde ve bunlar vasıtasıyla Hristiyan, Müslüman ve Musevi din alimlerinin yanyana gelerek işbirliği ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkılar sunmuştur.

Konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosuna, UNESCO'ya, Uluslararası Ekonomi Forumu'na ve birçok yabancı ülke ulusal meclislerine davet edilmiştir. Yeryüzündeki deniz ve nehirlerin çevre sorunları ile ilgili beynelmilel kiliseler arası altı tane konferansın düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bu girişimleri ona «Yeşil Patrik» ünvanı kazandırmıştır. Ayrıca çevre korunması ile ilgili yaptığı mücadeleler için, birçok önemli ödüllerle taltif edildi.

Ekümenik Patrik Bartolomeos'un Ruhani Liderliğinin niteliği Ortodoks aleminde işbirliği, hristiyanlar ile diğer dinler arasında diyalog ve geçmişte çok az veya hiç ziyaret edilmemiş Ortodoks ve Müslüman ülkelerin ziyaretti suretiyle yakınlaşmanın güçlendirilmesidir. Dini özgürlüklerin ve insan haklarının pekiştirilmesi, dünyadaki dinlerin arasında hoşgörünün teşviki ve beynelmilel barış ile çevre konularında yapmış olduğu çabalarından dolayı haklı olarak, dünya çapındaki vizyon sahibi insanlar arasına sevgi, barış ve uzlaşma elçisi olarak yerleştirilmiştir. 1997 senesinde Amerikan Kongresi tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi.

İSTANBUL RUM PATRİKLİĞİ
Fatih- Halic 34220
Istanbul, Turkey
Τηλ.: +90 212 531 9670-76
Fax: +90 212 531 6533
e-mail: [email protected]
Website: http://www.ec-patr.org


 

Ονομαστική: 11 Haziran